Til føresette og elevar på Hamre Grendaskule
Orientering om Skulehelsetenesta ved Hamre Grendaskule hausten 2019

Helsesjukepleiaren vil vere på skulen annakvar måndag

Desse dagane kan elevane ta kontakt med helsesøster utan timeavtale. Elevane kan ta opp emne dei er opptekne av, som har med deira fysiske, psykiske og sosiale helse.  Nokon kjem med daglegdagse hendingar, andre kjem med meir omfattande problem stillingar. 

Helsesøster kan henvise ved behov og etter føresette sine ynskje til andre etatar.


Dersom de ynskjer kontakt utanom desse dagane, kan de ta kontakt på

Osterøy Helsestasjon på tlf 56192370


Helsesjukepleiar er Marilen Hanstveit