Ta vare på kvar elev, sjå kven han er og etter beste evne gje god undervisning

HAMRE GRENDASKULE TRENG LÆRAR I ÅRSVIKARIAT

Hamre Grendaskule ligg på Hamre i Osterøy kommune, med utsikt mot Hordvik, Nordhordlandsbrua, Knarvik og Leknes.  

Grunna fødselspermisjon ønskjer Hamre grendaskule å tilsetje lærar frå og med januar 2019 i 100% stilling. 

Om stillinga
Hamre grendaskule søkjer lærar i 100% stilling. Den som vert tilsett, skal arbeide som kontaktlærar i ei elevgruppe med 15 elevar, men får også timar i mindre grupper.

Arbeidsoppgåver/arbeidsområde
Personen vi søkjer skal vere kontaktlærar for elevar i ei klasse samansett av 5.6.7. -trinn. Det vil vere tett samarbeid med det andre pedagogiske personalet i samband med tilretteleggjing og differensiering, samt nært samarbeid og kommunikasjon med føresette.

Dei primære arbeidsoppgåvene er å yte grunnleggjande omsorg og opplæring av høg kvalitet, samt hjelpe alle elevane våre med kommunikasjon, trening og utvikling i skulekvardagen.

Vi ønskjer å arbeide aktivt med å skape eit arbeidsmiljø med gode relasjonar og menneske som tek ansvar.

Nødvendig kompetanse
Vi søkjer etter ein fleksibel person med gode samarbeids- og relasjonsevner. Søkjaren må ha evne til å ta initiativ, vere miljøskapande, arbeide sjølvstendig og ha forståing for elevane sine behov.

       Godkjend lærarutdanning.
Personlige eigenskapar vert vektlagd
Søkjaren må levere politiattest ved tilsetjing.

Nødvendige personlege eigenskapar:

       -gode samarbeids- og relasjonsevner

        -meistre eit høgt arbeidstempo

        -glad i å være utandørs

        -kunne arbeide etter skulen sine mål og visjonar

 

Informasjon om stillinga

Det er ønskeleg at den som vert tilsett, får samarbeid og overlapping med noverande kontaktlærar i starten av vikariatet.

Politiattest nyare enn 3 månader må visast ved tilsetjing.

Hamre Grendaskule har tariffavtale og er medlem av Statens Pensjonskasse.

Søknadsfrist 9. desember.

Send søknad til post@hamregrendaskule.no

 

 Kontakt rektor Ole Jan Aarvik for ytterlegare informasjon om stillinga. 

“Eit godt og kreativt læringsmiljø med tilhald i eit kulturhistorisk nærområde, forankra i vår kristen-humanistiske arv."

Ole Jan Aarvik
Rektor Hamre grendaskule
ole.jan@hamregrendaskule.no
www.hamregrendaskule.no
tlf 56191163


Vil du vere vikar?

Send inn kontaktinformasjon (namn og telefon), dersom du kan tenkje deg å vere vikar i skule eller SFO.

- Eit godt og kreativt læringsmiljø med tilhald i eit kulturhistorisk nærområde, forankra i vår kristen-humanistiske arv.
Hamre grendaskule ligg i Osterøy kommune med utsikt mot Hordvik, Nordhordlandsbrua, Knarvik og Leknes.  

 

Generell søknad kan sendast til
Ole Jan Aarvik

Rektor Hamre grendaskule

 

Tlf. 56191163
E-post: ole.jan@hamregrendaskule.no

"Ta vare på kvar elev, sjå kven han er og etter beste evne gje god undervisning"

“Ta vare på kvar elev, sjå kven han er og etter beste evne gje god undervisning”